Northwords Now Issue 34

The FREE literary magazine of the North

Air m’ aineol

by Maoilios Caimbeul

Ann an seo tha fios agad, co-dhiù, cò cò,
na craitean fhathast ann an cuimhne a’ bhaile:
air an taobh thall
ged a bhiodh tu ann gu bràth
bidh ceist ort fa chomhair nan aodann,
mar leanabh air chall ann an coille
’s nach eil a’ faithneachadh nan craobhan.