Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Nàdar de

by Pàdraig Macaoidh

Chan eil ùidh agam ann am faclan, thuirt e, ach gnìomhan ath-aithriseil a-mhàin, an dòigh sam bi na tha sinn a’ dèanamh trup ‘s a-rithist gar cruthachadh ’s dealbhadh. Fad bhliadhnaichean bha mi beò-ghlacte le bhan-dia Mhinoan, ban-dia nan nathraichean, mar a chùm i a gàirdeanan crom, ceart-cheàrnach, a’ tomadh suas. Bhithinn ag atharrais air a’ ghiùlan fad ioma uair a thìde, cinnteach gum faighinn nàdar de lèirsinn às, iuchair fiù’s no tàimh-neul. Nuair a dhùin mi mo shùilean, co-mhisg mo chumadh rùisgte le cumadh na ban-dia, dh’fhàs mo chraiceann a bhith na chriadh gloinichte, gach cearb san fhaience sgaoilte trom chnàmhan. Cha robh riamh agam leis an canadh tu soirbheas. Ach bha mi glacte leis a’ phròiseas.
    
Thàinig e air ais thugam aig cur-air-bhog taisbeanaidh aig Colaiste Ealain Dhùn Èideann nuair a chuir fear, gu soilleir air mhisg, a bheul ris an uinneiag gus a ghlainne a dh’imlich, mar gum b’e alembic  a bh’ ann, no praiseach, agus an clàbar co-thàthadh criostalaichte deuchainne, fìrinn an robh e air chall agus a-nis air lorg.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media