Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

An Latha

by Caoimhin MacNèill

an latha ag uinneagachadh
mo mhial-chù a' cliseadh
sradag a' chianalais nam bhroilleach