Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

an ròs beag bàn

by Aonghas MacNeacail

cha b’ ann leamsa ròs an t-saoghail mhóir.  
chan iarrainn dhomh fhìn  
ach ròs beag bàn na h-albainn  
a tha cùbhraidh geur -  
               ’s a bristeadh chridhe  


bhon dàn aig ùisdean macdhiarmaid