Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Sa Mhàrt

by Maoilios Caimbeul

An-diugh gun teagamh tha a’ bheinn        
geal, Slioch le beagan ceò                
agus sneachda an earraich             

air a mullach, a’ ghrian a’ deàrrsadh,            
’s an cuan gorm eadarainn                
le strìochag mhòr liath air                

’s gun fhios againn dè idir                 
a tha fon uachdar, dè na spògan                
a tha spùinneadh sa ghrunnd.                

An-diugh gun teagamh tha na beanntan            
geal, ann an crò càirdeil                 
ach cluinnear fada air falbh                

donnalaich nan con lùthmhor                
a’ cur an fhèidh ann an cunnart,                
am fiadh geal ionraic gun chron.