Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Bròn Bodach an Stòrr

by Maoilios Caimbeul

An seo nam aonar gun sgeul air daoine,
Càit air an t-saoghal a bheil an sluagh
A b’ àbhaist bhith taomadh suas an aonaich
Le ceuman aotrom làn gàir’ is luaidh?

An-uiridh fhèin bha an t-àite ag èigheach
Le iomadh treubh bho feadh an t-saoghail,
Ag ràdh slàint’ dhut a bhodaich chàirdeil
Ach an-diugh tha sàmhchair is gainnead dhaoin’.

’S iomadh bliadhna a sheas mi ciatach
A’ fulang shiantan le teas is fuachd,
Ach chan fhaca mi riamh e mar tha e ’m-bliadhna
Grian Ògmhios dian ’s gun duin’ mun cuairt.

Tha an t-àm seo neònach, no a’ dol gòrach,
A’ phàirc tha leòmach, i falamh lom,
Gun bus na càr innt’, cho fad bhon àbhaist
’S gu bheil e gam fhàgail tinn is trom.

A chlann nan daoine dè thachair dhuibhse
Le camarathan daora a’ togail dhealbh?
Tha gàire air m’ aodann, is bithidh daonnan,
A’ feitheamh ribhse a thighinn gam shealg.

A chlann nan daoine dè thachair dhuibhse?
Tha fhios gun taom sibh a-rithist nam chòrr;
Mi ’g ionndrainn dhaoine, ’s mi seo nam aonar,
Gach là is oidhche a’ sileadh dheòir.

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media