Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Chan eil ro fhada bho thachair cuspair na sgeulachd-sa.

by Dolina NicIllFhinnein

B’ ann ann am Baile Mòr Ghlaschu a ghabh e àite, ann an togalach ann am meadhan a’ bhaile. B’ e togalach mòr a bh' ann, a b' àbhaist a bhith na cholaiste, ach tha a-nis air a roinn eadar grunn oifisean. Bha bana-Ghàidheil ag obair ann an tè dhen na oifisean. B’ e Katag a b' ainm dhi.

Air an fheasgair seo, bha i ag obair anmoch is i an dùil a dhol gu banais an ath latha agus cha robh i airson cus obrach fhàgail aig càch. Bha fios aice gum biodh boireannach a’ tighinn a-steach gach feasgair a ghlanadh na h-oifis ged nach robh i air sealladh fhaighinn oirre riamh. Mar sin , nuair a nochd i mu leth-uair às dèidh còig, chuir Katag fàilte oirre, ach chùm i oirre a sgrìobhadh.

Às dèidh greise, shaoil Katag gun robh am boireannach uamhasach sàmhach, ach bha i fhèin cho trang is nach tug i mòran aire. Co-dhiù, an ceann deich no fichead mionaid thog Katag a ceann agus chunnaic i gu robh a’ bhean-ghlanaidh na suidhe ann a cathair a’ mhanaidseir, toit na beul, gun ghuth air sguabadh no glanadh.

Gabh Katag seòrsa de dh'eagal ach rinn i gàire rithe agus rinn ise gàire air ais. B’ e boireannach grinn a bh’ innte, seacaid ghlas is blobhsa geal oirre, le ribean mealbhaid duibh ma h-amhaich. Bha cumadh àlainn air a falt agus bha brògan dubha le sàilean àrda oirre cuideachd. Bha coltas saoibhreach oirre, nach fhaicte tric air tè a bhiodh a’ glanadh oifisean air son a bith-beò.

Rinn iad gàire beag ri chèile a-rithist agus an uairsin, thug i an toit bho a dà bhile agus thuirt i gu socair:

“`Sin far am b' àbhaist do dh'Anndra a bhith na shuidhe.”

“Anndra?” arsa Katag.

“Chan aithne dhomhsa duine seo air a bheil Anndra.”

Ach, lean ise oirre:

"Bhiodh e na shuidhe ’sin, a’ sgrìobhadh, is a’ sgrìobhadh.”

“Dè bhiodh e a’ sgrìobhadh?

“De litreachas, bàrdachd, beachdan - cò aig tha fios, ach sin far am biodh e na shuidhe.”

“’Eil fhios càite na thuit esan?". 

“Càite na thuit e?” thuirt Katag".

“Agus thall an sin ris a bhalla. Sin far am biodh Aonghas na suidhe - Aonghas Mòr” 

Rinn i lachan gàire is lean i oirre:

“Cha robh esan  cho suidhichte ri Anndra - càil air aire ach spòrs is ceòl, duine fiadhaich...”

“Tha eagail orm nach eil eòlas agam air duine dhen na daoine sin,” arsa Katag, ach cha robh a’ bhean-ghlanaidh ag èisteachd.

“Agus thall an-siud air an oisean, sin far a robh Iain - Iain Bàn. Nan canadh tu facal ris dheàrrsadh aodann - bhiodh Aonghas an tarraing às an còmhnaidh.”

“ Feumaidh sibh mo leisgeul a ghabhail,” thuirt Katag.

“Chan eil fada...

“Ò, bha feadhainn eile ann - bha Seumas, Cailean, Steaphan, Niall – Dè nach eil iad a’ dol a dhèanamh? Mo ghràdh orra.  Ach ’s e Anndra a bha sònraichte. Anndra leis na sùilean tlàth. Dè ’n dùthaich anns a bheil a feur a’ fàs bho do chionn-sa Anndra?”

An ceann greis, chuala Katag fuaim iuchrach ann an glas an dorais. Dh'fhosgail an doras agus nochd a’ chailleach bheag-sa a-steach.

“Hello, hen, I'm a bit late the night – they buses ken, you just cairry oan – I'll no bother ye.”

Thòisich i le bruisichean, peilichean, a’ sguabadh is a’ glanadh – port a’ fead aice agus i dol man Deamhain.

Thug Katag sùil gu cathair a’ mhanaidseir, ach cha robh sgeul air an tè a bha na suidhe ann, mionaidean air ais.  Bhris i a-mach ann am fallas.

Cò bh’ innte? Cò às a thàinig i? Càit an deach i?.

Dh'fheuch i ri cuimhneachadh air ainmean nam balach - bha Anndra, Iain Mòr, Steaphan... Dh'fhairich Katag a corp a’ call a lùths. Chuimhnich i gun robh i air dealbh fhaicinn ann an seann phreas, dealbh salach le lìon damhain-allaidh.

Shlaod i mach e agus ghlan i a ghlainne. Bha mu dhusan gille òg nan seasamh agus nam meadhan, bha ise – dìreach mar a bha i na suidhe anns an oifis bho chionn còig mionaidean air ais,
agus sgrìobhte aig bonn an deilbh bha ‘Miss Ogilvie with Final Year Boys 1939’.

Sin agad e. Seo aon dhen na sgeulachdan a th' agam – tha a’ chuid as motha na mo làimh-sgrìobhaidh fhèin. Cha robh typewriter againn anns na 70an.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media