Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

dà phoit bhig

by Iain S Mac a’ phearsain

dh’fhàg iad dà phoit bhig air bhàrr
a’ phreas ud:
preas ann an taigh ‘ùr’ air màl nach fhac’ an leithid roimhe.

a’ chlann agam fhìn air iasad, cha mhòr,
a’ siubhal a-mach ’s a-staigh on taigh sa:
mar dithis chluicheadair iomain air streang fhada mhòr.

is air an oidhche, ’s mi leam fhìn is àsan air ais aig an taigh mhòr,
crùbaidh mi sìos mu choinneamh an dà phoit chrèadha a rinn ’ad fhèin:
is mi gan adhradh mar phàganach air beulaibh altar a shinnsearan
    chèin.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media