Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Am Maraiche

by Aonghas Pàdraig Caimbeul

Sheòl e na seachd cuantan
a’ faicinn na grèine
ag èirigh os cionn Beinn Fujiyama
air madainn shamhraidh.

Na sheann aois,
shuidh e air bogsa fiodha
aig ceann an taighe,
a shùilean air fàire.

Nuair bhruidhneadh e
bha cianalas na ghuth,
mar gun robh e cluinntinn dualchainnt Apainn
a-rithist, na dhùthaich fhèin.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media