Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

An Runnach

by Liam Alasdair Crowe

Ciamar a dh’ionnsaichinn dhut am facal runnach
Gun a chomharrachadh aig oir Loch Chill Donnain,
Far an do dh’ionnsaich mi fhìn i
Agus mo nàbaidh ag innse sgeulachd a h-òige
Mu a màthair a’ toirt rabhadh an Smeircleit
‘na tig faisg air an runnaich’?

Ciamar a dh’ionnsaichinn dhut sùil-chruthaich
Às aonais mìneachadh Iain Iòsaiph
Gur e th’ ann ach sùil dhan chruthaidheachd
A chì thu fhèin ma thig thu na comhair?

Nan ionnsaichinn dhut làthach,
An e ciall an taobh siar a dh’aisigeas mi –
Greim gainmheach a shluigeas tu sìos;
No ciall an taobh sear de pholl
Làn feamad, dhuilleag is eabar?

Agus ciamar a dh’ionnsaicheas mi dhut
Mar a thàinig am Prionnsa air tìr
Gun sealltainn dhut cuach a shàile air a’ Choilleag,
Agus a’ seinn ‘moch sa mhadainn ’s mi dùsgadh’
Ann an Dùthaich Chlann Raghnaill?

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi dhut do dhìleab daonnda
Agus Gàidhlig nan Gàidheal,
Agus tu am baile mòr air Ghalltachd?

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media