Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Poca

by Aonghas Pàdraig Caimbeul

Nuair dh’fhaighnicheadh tu
do Iain Sheonaidh
an robh an sgeul seo aige
chanadh e
“O, cha tug mi leam idir i”,
mar gun robh poca air a dhruim
làn mòna
’son losgadh air oidhche geamhraidh.


Sack

When you’d ask
Iain Sheonaidh
if he had a particular story
he’d say
“O, I didn’t carry it with me”
as if he had a sack on his back
full of peat
for burning on a winter’s night.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media