Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

A’ leughadh sna làithean saora

July 2018, an Àird Bheag

by Meg Bateman

Ann an taigh gun dealan
agus buidheach dhen chuairt an-dè,
cleachdaidh sinn solas na maidne
gus leughadh – ceithir cinn òga bhàna
’s mo cheann-sa liath
crùbte thar ar leabhraichean.
Tha sinn còmhla ach fa leth,
aig amannan diofraichte,
an àiteachan diofraichte –
Howard’s End, Baile Naoimh Pàdraig,
Iapàn …

Aig ar casan, dà chù is cat,
na cluasan a’ priobadh ri crònan cuileig,
ris gach duilleig ga tionndadh.