Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

Air Tràigh Dhòrnaich

by Fearghas MacFhionnlaigh

Ceann slìom ròin
gu h-obann os cionn nan tonn

ach chan ann idir cho fìor àrd ri bathais
ìomhaigh mhòir sian-lìomhte Diùc Cataibh

air a’ chnoc chian ud mar fhamhair ri faire
le sùilean-cloiche spìocach gun aithreachas.

A-nuas sròn chrom leòmach a’ dùr-amharc
ris an tìr seo a mhion-phronn a dhòrn teann,

ri lìonmhorachd nan ìochdaran bochda
air na rinn e dìmeas, gun iochd a nochdadh

ach le crathadh-guaille reasgach gan sgapadh
mar ghainmheach sa ghailleann ga greasad

mar na mìltean de ghràinean nan siaban
a chì mi ag èirigh a-nis mu mo chasan

gan sìor thogail gun chiall às an àite
gan sìor leagail gun rian san t-seòl-mhara.

Ach tha spìc-dealanaich mar bhuaic air a’ chlaigeann
a nì coinneal-cuimhne dheth là dhe na làithean.

Thèid d’ ìomhaigh rìomhach a thalmhachadh fhathast!