Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

Bean Phàdraig

by Aonghas Pàdraig Caimbeul

Na sgonaichean
teth air a’ ghreideil
agus cù a’ comhartaich fad’ às.

‘Ith suas’ thuirt i.
‘Siuthad a-nis, ith suas.’


An t-Òban

Thàinig Harold Wilson dhan bhaile,
còt’-uisge geal air agus pìob na dhòrn

ach fhad ’s is cuimhne leam
cha do chuir iad chariot òr

sìos gu Combie Street
far an robh Iain còir

a’ toirt fa-near nan lilidhean
nan uile ghlòir.