Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

Soitheach nan Daoine

by Deborah Moffatt

chualas nuallan na gaoithe ’s onfhadh na mara,
sloisreadh garbh nan tonn air slige na luinge,
placadaich nan seòl ’s bragadaich nan sgòd

Grùla ’s Brunnal,
’s dà chnoc Scarrail,

ann an dubhar an tuill cha robh ach rànaich ’s rànail,
osnaich is acain, guidheachan ’s mionnachadh,
èigheachd fhiadhaich ’s crònanaich dhòlasach

Làg nam Bò,
Àirigh MhicLeòid,

fàileadh na mara, sàl ’s deòir, fallas ’s mùn,
fàileadh an eagail, a’ ghalair ’s a’ bhàis,
fàileadh nam beò, fàileadh nam marbh  

Beinn Thota Gormshuil
nam fear sgiamhach,

thuirteadh gun robh an long a’ dol
gu Carolina a Tuath, tìr nan coille
nach teirig gu bràth

M’ ionam ’s mo chiall
Beinn Dubhagraich

ach tha mi a-nochd ann an Àird Ulaidh, tìr ghlas
nan achaidhean rèidh, ’s far am bi mi fhìn
’s ann a bhios mo chiall.