Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Air Ais

by Fearghas MacFhionnlaigh

A’ sìor ghabhail ceum
air ais air ais air ais
ach am faic mi an sealladh slàn.

Air ais dhan
t-sìorraidheachd
mas robh mi ann.

Carson is cuimhne leam a-nis
an t-àm ri teachd
nas mò na an t-àm a chaidh?