Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Air Tòir a’ Chuilithinn

by Maggie Rabatski

An t-Eilean Sgitheanach! thuirt thu,
cha tèid mo chas!  
ghabh mi ’n t-slighe sia tursan
is na chunnaic mi den Chuilitheann
taibhsean glas’ fo cheò.

Ach ri aimsir àlainn an Glaschu
lùb thu rim thagradh,
is chùm a’ ghrian rinn
gu ruige Chinn t-Sàile.
An sin ghruamaich na speuran,
thoisich smugraich, thàinig frasan,
is gar feitheamh an Caol Acain
bha dìle bhàthte.

Sileadh cho cruaidh
’s gun tug e gaisgeachd
às na wipers,
uisge nach do lasaich
fad na trì làithean dorch’
thug sinn ann.

Sheall mi dhut (san dol seachad)
Dùn Sgàthaich an Slèite.                            
Thuirt thusa gur geal a thoill i
cliù na bana-ghaisgich,
a-mhàin airson seasamh
ri aimsir sgràthail an Eilein.

Seadh. Turus eile gun shealladh
air beann no air bealach …

ach fuirich!
an taigh-òsta Àird a’ Bhàsair
bha na cruachan de lionn
Red Cuillin agus Black Cuillin ...

is cha shuarach na chosg iad dhomh!

Ach air do shlàinte, fhir chòir,
mo bheannachd ort gu bràth,
oir cha chuala mi às do bheul,
cha chuala fiù ’s aon uair
— Dè thuirt mi riut?