Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Maggie Rabatski

Ag obair an-dràsta còmhla ri A.C. Clarke is Sheila Templeton air leabhran de bhàrdachd ùr Gàidhlig, Albais is Beurla, a’ leantainn air ar co-obrachadh san leabhran ‘Owersettin’ (Tapsalteerie) a chaidh fhoillseachadh an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Sgoil nan Seanmhairean, Phangane
Issue 37 Cha Tig An Aois…
Issue 37 Smior
Issue 37 Air Tòir a’ Chuilithinn