Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Maggie Rabatski

Ag obair an-dràsta còmhla ri A.C. Clarke is Sheila Templeton air leabhran de bhàrdachd ùr Gàidhlig, Albais is Beurla, a’ leantainn air ar co-obrachadh san leabhran ‘Owersettin’ (Tapsalteerie) a chaidh fhoillseachadh an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Sgoil nan Seanmhairean, Phangane
Issue 37 Cha Tig An Aois…
Issue 37 Smior
Issue 37 Air Tòir a’ Chuilithinn
Issue 39 Ge ’s bith dè bhristeas an doras…
Issue 39 Bòrd
Issue 39 Fuinn