Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Chuir mi mo cheann

by Fearghas MacFhionnlaigh

Chuir mi mo cheann
sa mheurag
ach bha i ro theann

Chuir mi mo cheann
sa phìoba
ach bha mac-talla ann

Chuir mi mo cheann
sa fridse
ach bha e fada ro fhuar

Chuir mi mo cheann
sa phreasa
ach bha cus chòtaichean ann

Chuir mi mo cheann
sa challaid
ach fhuair mi sgròb ghoirt

Chuir mi mo cheann
sa mhuir ach bhìd
crùbag chrost’ mo shròn

Chuir mi mo cheann
sa ghainmheach
ach rinn mi casadaich

Chuir mi mo cheann
sa chidsin
ach chaidh trod rium

Chuir mi mo cheann
sna sgothan
‘s bha mi air mo dhòigh ghlan.