Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

An Geansaidh Èirisgeach

by Liam Alastair Crouse

Bha i siud a’ sgrìobhadh duan dhomh –
duanag gaoil.
Na suidhe gun a bheagan gluasaid
Socair is suaimhneach, a’ call a suim anns na snàithleanan,
Ach a làmh a bha sìor-obrachadh,
’s a h-eanchainn gheur aig làn a neirt ’s a h-innleachdais,
A’ cumadh ’s a’ dealbhachadh
A’ beartachadh na lìn a ghlacadh,
’S an acair a stèidheadh,
Aig cala le ’staidhre,
Crosgag cuilidh Moire gu h-ìseal,
Is craobh-beatha an teis-meadhan ar saoghail.
 
Seadh, bha i ri bàrdachd an siud
Ann an cànan a dh’ionnsaich i
Aig clasaichean oidhche am measg nam ban Uibhisteach,
Gach aon a’ toirt comhairle bheag dhi
Air geasan na h-obrach.
Gach aon lùb is toinneamh mìn,
Gach aon sreath is sreang -
Nan ròpannan maotha maiseach
Cho mìn ri sìoda ’s cho geal ri badan fraoich,
A dhèanadh mo chlùmhadh
Ri cala.
 
Eadar mallachd a’ gheansaidh ’s a chuid gheasan,
Bhithinn an siudach gu suthainn sìor,
Air m’ acrachadh aig acarsaid
Fo cheangal na habhsair blàth cofhurtachd
Gam chumail o dhoimhneachd mara.