Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Cleas na Neasa

by Deborah Moffatt

Seall mar a tha an neas
a’ sealg nan coineanach le caraireachd,
a’ dannsadh na caothach
mu thimcheall a creiche,
ga chur fo gheasaibh
ri a mire ghòrach.

Bidh thusa ris an aon phlòigh,
a’ spaidsearachd  tron bhaile,
teine nad shùil,
dèine nad ghuth,
gar fàgail nar breislich
le do gheallaidhean breugach.

Cleas na neasa
a bhith ag atharrachadh a dath
a rèir na h-aimsire,
agus thu mar an ceudna