Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

‘Is aoibhinn cumadh nan dàn...’

by Niall O’Gallagher

Is aoibhinn cumadh nan dàn
’s e mo thlachd, mo thoil-inntinn,
ge b’ oil leis an duilleig bhàin...

Nach suarach do dhuanag gràidh –
is truagh i agus dìblidh!
Is aoibhinn cumadh nan dàn...

Dè d’ aotromachd ron a’ chràdh,
ro làn-truimead na fìrinn’?
Ge b’ oil leis an duilleig bhàin,

tha mi air mhire leis an spàirn...
A thruaghain, thruaghain fhilidh!
Is aoibhinn cumadh nan dàn...

Do cheilearadh na chùis-nàir’!
Bidh dàn agam dom rìbhinn
ge b’ oil leis an duilleig bhàin.

Och, a-nis tha mi gun tàth,
’s mi tha claoidhte, làn sgìthis.
Is aoibhinn cumadh nan dàn
ge b’ oil leis an duilleig bhàin.

        9mh den Chèitean 2019