Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

smodal bhreug

by Iain S Mac a’ phearsain

Pàdraig Òg –
coltas athar fhèin
an tac an teine
na eanchainn threun

a’ tarraing asam
mar bu nòs
dha Mac ‘Ain Cholla
am fear nach maireann fòs

‘S an toll ga lìonadh
beag air bheag
le faclan biorach
is smodal bhreug

gus am brist an latha,
a-rithist
    ‘s a-rithist
        ‘s a-rithist