Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Ge ’s bith dè bhristeas an doras…

by Maggie Rabatski

A’ bhliadhna gu bhi mach
is mise fhathast gun dàn.

Bidh mi coiseachd na mìltean.
Bidh mi ’g  èisteachd ri ceòl -
arias le Puccini, beagan Bach,
òrain thiamhaidh country.

Neoni.

Buailidh orm an uair sin
rud a chuala mi aig Bukowski:
thuirt esan nach robh facal air thalamh
cho cinnteach a bheireadh buaidh
air luchd-foillseachaidh bàrdachd
ri cicada.

Seall. Tha mise an dèidhs a chleachdadh a-nis
is nar chluinneam aig duine geal
nach e dàn a th’ agam an seo.