Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Oisin agus an Dabhach NH5740

by Eòghan Stiùbhart

Shreap mi Càrn a’ Bhodaich    

    thàinig mi taobh Ghlac Oisin

    far an do thilg an seann Fhiannach

    cnàmh-lurgainn air an Dabhaich, a bhean

    mòr, màsach agus mèith

    leis gun robh e dall an uair sin

    feumaidh nach deach e fon t-Sìthean

    air neo nach do thuit e

    chun an làir air sgàth na cloiche

    ’s Pàdraig ga èisteachd


Ràinig mi Càrn na Baintighearna
    
    mus d’ ràinig mi a’ Chaiplich

    agus ceithir preachain

    an earbaill ghobhlach

    a’ cuibhleadh air falbh

    ann an liathadh an fheasgair

    an iarmailt fosgailte

    geur agus gorm

    dh’fhalbh iad a’ fàgail an adhair falamh
    os cionn na Buaile Dhuibh

    mus tàinig feannag air sgeith na h-aonar

    mar lurgainn-fèidh air a shlighe dhan Dabhach.