Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Am Foghar

by Fearghas MacFhionnlaigh

Chaidh a ceiltinn
san lios. Ach gheibh
thu air ais i tha fhios.