Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

An aon chuairteal

by Lodaidh Macfhiongain

Chaill mi mo dhìorras
chan eil fhios’m càite
tha seans an àiteigin
ann an amharas
ann an às-dùnadh
ann an àrdan
ann am bòstalachd
ann am brìoghmhorachd
ann am breugachd
ann an coimheirps eudach
ann an cinnteachd
ann an ceacharrachd
ann an earbs
ann an earbsachd
ann an eagal tràilleil
ann am fèin-mheas
ann am fìrinnteachd
ann am follaiseachd
ann an gràin
ann an gaol gun bhuannachd
ann an goid
ann an iochd
ann an iol-chomas
ann an iongantas
ann an leth-bhreith
ann an leibideachd
ann an lùbachd
ann am mealltachd
ann am mì-ghnàthachadh
ann am mór-uaill
ann an nàire
ann an nàimhdeas
ann an neo-eisimileachd
ann an onair
ann an oillt
ann an òl
ann am peanas
ann am pàirteachadh
ann am pròis
ann an ro-dhèidhealachd
ann an raige
ann an ro-aire
ann an sannt
ann an slìomaireachd
ann an soideal
ann an trèigsinneachd
ann an tuirseachd
ann an tiamhaidheachd
ann an uaigneas
ann an ùpraid
ann an ùghdarrachd

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media