Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

An t-Earrach

by Fearghas MacFhionnlaigh

Chaidh uair a thìd’
a ghoid. Saoil càit
a bheil i a-nis?