Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Banais Ghallta

by Deborah Moffatt

Sàr-bhanais a bh’ innte,
le pìobaire ’s uisge-beatha,
am ministear na fhèileadh bheag,

cuirm ’s ceòl ’s dannsa ann an loft an t-sabhail,
neul stùir a’ snìomh mu chasan nan dannsair,
uisge-beatha a’ dòrtadh air na clàran-ùrlair,  

agus bha sabaid ann, mar bu chòir,    
(cha robh banais riamh gun sabaid
bheag no mhòr), ’s deòir gu leòr

mun robh glasadh air an latha,
athair bean na bainnse air mhisg,
màthair fear na bainnse air a sàrachadh,

stuirc air an t-seann fhìdhlear
a bha ainmeil na linn, ’s e a’ cluich
air The White Heather Club, mas fhìor,

a’ chlann bheag a’ fàs cànranach,
am màthraichean a’ fàs diombach,
na deugairean a’ fàs mì-fhoighidneach

oir cha b’ e ach banais àbhaisteach
a bh’ innte, gun chleas-teine
no fuaran-teòclaid

mar a chunnaic iad air a’ bhogsa,
agus o! Am faca tu bean na bainnse
a gul ’s a’ gal air cùlaibh an t-sabhail?

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media