Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Leum an Cat

by Fearghas MacFhionnlaigh

Leum an cat
cho àrd ris an uinneig —
rinn a’ chailleach trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris a’ mhullaich —
rinn an fhaoileag trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris an itealan —
rinn am poidhleat trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris a’ ghealaich —
rinn a’ ghealach lachan gàire