Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Tobar Gun Chuman

by Fearghas MacFhionnlaigh

Air beulaibh uinneig mhòir, chìthear rìgh seang gun lèine
na shuidhe air sèithear chidsin gu h-àrd air muin bùird.
Na làimh aig fois tha ròs gun duilleagan mar shlat-rìoghail.

Sgoil-ealain a th’ ann, is dòcha, oir siod canabhas taghta
le Alberto Morocco air a’ bhalla, fonn drùidhteach Hey Jude,
sitrich eich ath-ioncholainnte Phòl Revìr air Highway 61.

Cha bhean na cruidhean ud air talamh cruaidh mo chridhe fòs,
oir chan eil annta dhomhs’ an-dràst ach mac-talla fad-às is fann,
nam faileasan dìomhain air tobar domhain gun fhuaim gun chuman.