Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Àm-stòiridh

by Eòghan Stiùbhart

Nuair a thig an sgeul gu crìch
na lidean deireannach a’ teicheadh om bheul
mar sheinn nan eun aig laighe na grèine
’s e mo rùn gun dèan thu cadal sèimh seunt’
làn sholas leugach ’s bhruadaran mòra
a dh’fhàsas mar chraobhan le freumhan treun
’s iad pailt le meuran ’s duilleach a’ spreadhadh
’s geugan a’ sìneadh chun nan reultan
nan ceudan a’ nochdadh às d’ inntinn
a tha mar iarmailt gun smeuradh
’s nì thu ceum tron chruinne-chè ud
a’ buain mheasan gan cur sna speuran
le sìl on sgeul mhòr bhuan nach tig gu crìch