Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

A’ cheist agam - sa chànan eile

Mar chuimhne air Sarah Everard

by Sandaidh Nicdhòmhnaill Jones

Fear = eagal, + man = fear.
An diugh san dè; ’s nach fìrinn, agus nàire.

Fòir = help, + neart = strength
….. ach còmhla, fòirneart = violence.  
Dè an donas, agus ciamar san t-saoghal?!

Sarah – bean uasal aoibhneach, agus sinne
a’ caoineadh do bheatha òig ghealltanaich.
Everard – le tapachd fiadh-thuirc: dleastanas sàbaid oirnn uile,
a mhnathan, airson do chuimhne is do chòirichean

Gheibh thu fòir bhuainne;
Gheibh sinne neart bhuat,
Sarah againn.

Gheibh gach fear nach seas còmhla ruinn
tàmailt agus dìteadh,
oir seasaidh a thost airson fòirneirt
gus an tèid an cruinne-cè na smàl.

Ach deàrrsaidh an lòchran agamsa
air do shonsa a-nochd,
air latha do Dheasghabhail anabaich:
Sarah, cha deach do smàladh.

My question – in the other language
In memory of Sarah Everard  

Fear = eagal, + man = fear.
Today as yesterday; and is it not truth, and disgrace.

Fòir = help, + neart = strength
….. but together, fòirneart = violence.  
What the hell, and how on earth?!

Sarah – delightful, noble woman: we mourn
the promise of your young life.  
Everard – with the courage of a wild boar: duty upon us all to fight,
We women, for your memory and rights.

We will provide you help;
You will provide us strength,
Our Sarah.

Every man who fails to stand with us
earns shame and condemnation,
For his silence stands with violence
Until the universe is snuffed out.

But my torch will shine
Bright for you tonight
On your premature Ascension Day:
Sarah, thou art not snuffed out.

13 Màrt 2021

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media