Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Dàin aig Àm a’ Ghalair

by Iain S Mac a’ phearsain

I

Ceilearadh nan eun
ro ghlasadh an latha
mar chuimhne a làimh-se
air a bogadh na do ghruaig
mus dùisgeadh tu
‘s do chadal-suain
mar chlàr cearbach
air a chluich uair is uair eile

Birdsong
before grey dawn
like a memory of her hand
dipped in your hair
before you’d wake
and your laced-sleep
like a ragged record
played time and time again

Le chant d’oiseaux
avant l’aube
comme le souvenir de sa main à elle
trempée dans tes cheveux
avant que tu ne te réveille
et ton sommeil enlacé
comme un disque déchiqueté
joué maintes et maintes fois


II

Tha na h-eòin a’ fàs nas bragaile
a-muigh thar sràidean loma
an ceilearadh a’ dol gu èigh
mar fhreagairt
sàmhchair a’ chinne-daonna
nach eil tuilleadh ann

The birds are growing cockier
outside over barren streets
their warbling turning to a cry
like an answer to
the silence of humanity
which is no longer there

Les oiseaux deviennent plus culottés
dehors au-dessus des rues vides
leur chant changeant en cri
comme réplique
au silence de l’humanité
qui n’en est plus là


III

An-diugh
Didòmhnaich na Càisge Greugaich
‘s gann gun cluinn thu idir iad
còmhlan-ceilearaidh na maidne ceusta
am falach bàrr chraobhan
fad slighean falamh a’ bhaile
nach streap nighean no a bràthair
glaist’ a-staigh annta fhèin
mar chreidmhich
ron aiseirigh


Today
Greek Easter Sunday
you can barely hear them at all
warbler-band of a crucified morning
hiding atop trees
down empty city paths
that no girl or her brother climb
locked inside themselves
like believers
before the resurrection


Aujourd’hui
dimanche de Pâques grecques
tu les entends à peine
gang gazouillant d’un matin crucifié
cachés aux cimes d’arbres
le long des sentiers vides de la ville
que ni fille ni son frère ne grimpe
renfermés en eux-mêmes
comme croyants
avant la résurrection

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media