Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Bealltainn fo Sgàil Covid-19

by Efrem Jones

Am bliadhna,
Cha bhi teine air a’ chnoc
Cha danns’ mi ma thimcheall
Cha leum mi thairis
Chan fhairich mi a ghrìosan fodham
No bilean mo bhràmair a phògainn
An dèidh dannsa, fad na h-oidhche.

Am bliadhna, nam aonar,
Fosglaidh mi doras a’ chidsin
Leis an truinnsear bheag nam làimh
Làn de dh’fheòil airson a chur sìos
Faisg air an uinneag
Mar thabhartas an fhuatha
Airson beannachd a ghabhail bhuapa.

A-nochd,
Chuimhnich mi sgeul Pesach
Samhlaidhean nan Iùdhach
Airson Aingeal an Aoig
Gun sgiathadh e thairis nan taighean
Gun ùidh anns a’ chloinn aca
Sàbhailte nan suain.

’S dòcha gun tachair Pesach ùr an-diugh
Is nach tig a’ bhìoras a-nochd.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media